MIS Staff List

To jump to each staff's home page, click [home].

Teacher


Name Grad. School Room # Ext. #

Adachi, Tadayoshi C723 6491
Agaoka, Yoshio Sci. C811 6486
Arai, Toshiyasu Eng. C722 6472
Eguchi, Masaaki Sci. C818 6481
Furushima, Mikio Sci. C819 6480
Harada, Koichi Eng. C715 6475
Kuroiwa, Jousuke C607 6478
Konno, Hitoshi Sci. C814 6487
Kuwada, Masahide Eng. C719 6468
Mase, Shigeru Eng. C718 6476
Miyao, Jun'ichi Eng. C615 6477
Mizukami, Koichi Eng. C712 6470
Mizuta, Yoshihiro Bio. C805 6483
Nakahara, Hayao Eng. C721 6473
Nakayama, Hiromichi Sci. C813 6489
Nara, Shigetoshi Eng. C701 6466
[home] Nishii, Ryuei Eng. C720 6474
Ohira, Mari C820 6493
Shibata, Tetsutaro Bio. C816 6488
Shima, Tadashi Eng. C717 6467
Shimomura, Tetsu C711 6482
Shohoji, Takao Eng. C617 6469
Sumida, Hiroki C724 6482
Yoshida, Toshio Sci. C817 6485
Shima, Tadashi Eng. C717 6467
Takano, Hidetoshi C619 6479
Usami, Kosuke Sci. C812 6490
Xu, Hua C607 6478
Yamagata, Keiichi Eng. C614 6471
Yoshida, Kiyoshi Sci. C815 6484

(Abbreviations)
Eng. = Graduate School of Engineering, Information Engineering Cource
Sci. = Graduate School of Science, Mathematics Cource
Bio. = Graduate School of Biosphere Sciences,

Secretary


Name Room # Ext. #

Ono, Takako C823 5420
Sugai, Rieko C823 6465
Fujichi, Tomomi C823 5420


MIS